Notes to “Philosophy, Prostitution, and Policy”

In my essay, “Philosophy, Prostitution, and Policy,” published in Andrew I. Cohen, ed., Philosophy and Public Policy (New York: Rowman & Littlefield International, 2018), Chapter 2, pp. 19-38, I quoted from or made factual claims based on several Swedish-language and French-language documents (government reports, parliamentary proceedings, university studies, and the like). In the text of the essay I rendered the quoted portions in English but because of space limitations I couldn’t provide the untranslated passages themselves. Here I offer them and their sources. Passages from my essay are given in bold.

p. 20
“That men can buy access to women’s bodies to satisfy their own sexual needs stands contrary to human equality and to efforts towards full equality between women and men,” argued the Prostitution Investigation of 1993/1995 (212–13; my translation).

Att man kan kopa tilltrade till kvinnors Icon for att tillfredsstalla sina egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla manniskors lika varde och stravandena mot jamstalldllet mellan kvinnor och man.

Source: Könshandeln: Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1995:15, pp. 212-213. http://weburn.kb.se/metadata/592/SOU_7265592.htm

p. 20
Indeed, the incredulity expressed in the Investigation that “ordinary men, who are often married or cohabiting, for reasons such as curiosity, excitement, or insolence . . . participate in an activity that they should be aware is destructive” indicates the mentality of official Sweden at the end of the 1990s (Prostitution Investigation 1993/1995, 16; my translation).

Frågan hur det kan komma sig att “vanliga män” som ofta ar gifta eller sammanboende av skäl som nyfikenhet, spänning eller kravlöshet deltar i en verksamhet som de borde vara medvetna om är destruktiv har förblivit obesvarad.

Source: Könshandeln: Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1995:15, p.16. http://weburn.kb.se/metadata/592/SOU_7265592.htm

p. 20
. . . the Investigation continued to view both parties to a commercial sexual transaction largely as victims. “For some of the prostitutes the appropriate sentence should be some kind of care or treatment. Even men who regularly make use of prostitutes are often in need of rehabilitation in the form of constructive social and psychological assistance” (Prostitution Investigation 1993/1995, 19; my translation).

För vissa av de prostituerade bör den lämpliga påföljden vara någon form av vård eller behandling. Även män som regelbundet utnyttjar prostituerade torde ofta vara i behov av rehabilitering i form av konstruktiva sociala och psykologiska stödinsatser.

Source: Könshandeln: Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1995:15, p.19. http://weburn.kb.se/metadata/592/SOU_7265592.htm

p. 21
This violence, itself, was seen through a gender prism: “Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men which has led to men’s domination over and discrimination against women.”

Such violence included “domestic violence, female genital mutilation, sexual harassment at work, trafficking in women, and forced prostitution” (Government Bill 1997–98, chap. 4; emphasis added; my translation).

För vissa av de prostituerade bör den lämpliga påföljden vara någon form av vård eller behandling. Även män som regelbundet utnyttjar prostituerade torde ofta vara i behov av rehabilitering i form av konstruktiva sociala och psykologiska stödinsatser.

Begreppet våld mot kvinnor omfattar enligt denna deklaration bl.a. även våld inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning, sexuella trakasserier i arbetslivet,  handel med kvinnor och påtvingad prostitution.

Source: Kvinnofrid: Regeringens proposition 1997/98:55, chapter 4. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Kvinnofrid_GL0355/?text=true

p. 21

. . . the government’s 2010 report assessing the sex purchase ban: “The view that underpins Swedish gender equality policy is that the sex trade is thus a form of male violence against women” (Skarhed Report 2010, 55; emphasis added; my translation).

Enligt den syn på sexhandeln som ligger till grund för svensk jämställdhetspolitik är sexhandeln således en form av manligt våld mot kvinnor . . .

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, p. 55. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 23
The parliamentary deliberations that preceded France’s adoption of its own sex purchase ban in 2016 provide a lucid illustration of the mutuality of desire standard at work. The parliamentary abolitionists, of course, rehearsed the standard disavowals of pushing “dogmatic” or “moralistic” law (Olivier 2016; Buffet 2016; Rossignol 2016b).

. . .  ce n’est pas une loi dogmatique, ce n’est pas une loi moralisatrice : c’est une loi pragmatique, qui prend à bras-le-corps les réalités de la prostitution sous toutes ses formes et apporte des réponses concrètes aux victims – Maud Olivier, parliamentarian

Nous ne sommes donc pas ici en présence d’un débat sur la morale ou sur l’immoralité – Mrs Marie-George Buffet, parliamentarian

On m’objectera qu’il s’agit d’une position morale, mais, ce n’est pas le puritanisme qui nous guide – Ms. Laurence Rossignol, Minister of Families, Children and Women’s Rights

Source: Assemblée nationale, Session ordinaire de 2015-2016, Compte rendu integral – Séance du mercredi 06 avril 2016: Lutte contre le système prostitutionnel, Lecture definitive. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160170.asp#P765576

p. 23
“Prostitution ignores the desire of the prostituted person. It’s as if to pay for the sexual act permits the buyer to forget that sex supposes two desires which meet. It is a serious thing to think that paying justifies overriding the desire of another” (Piet 2013; my translation).

La prostitution fait fi du désir de la personne prostituée. C’est comme si payer l’acte sexuel faisait oublier que celui-ci suppose deux désirs qui se rencontrent. Il est grave de laisser ainsi penser que payer autorise à passer outre le désir de l’autre – Emmanuelle Piet

Source:  Assemblée National, Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, 5 novembre 2013, Séance de 9 heures 45. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-csprostit/13-14/c1314005.asp#P9_640

p. 24
“Prostitution is an abuse in itself. It requires the dissociation of the body and the person, flesh and soul, desire and sexuality” (Rossignol 2016b; my translation).

La prostitution est une violence en soi. Elle exige la dissociation du corps et de la personne, de la chair et de l’âme, du désir et de la sexualité – Laurence Rossignol

Source: Assemblée nationale, Session ordinaire de 2015-2016, Compte rendu integral – Séance du mercredi 06 avril 2016: Lutte contre le système prostitutionnel, Lecture definitive. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160170.asp#P765576

p. 24
Abolitionists want to end prostitution, not make the lives of prostitutes safer (Skarhed Report 2010, 95).

Insatserna riktade mot prostitutionen i Sverige syftar, till skillnad från i många andra länder, främst till att bekämpa prostitutionen genom att hjälpa personer att komma ur prostitutionen eller att sluta köpa sex. Arbetet bygger på en nolltolerans i förhållande till prostitution, medan man i många andra länder arbetar med skadereducerande åtgärder [Efforts directed against prostitution in Sweden aims, unlike in many other countries, primarily to combat prostitution by helping people to get out prostitution or to stop buying sex. The work is based on a zero tolerance policy in relation to prostitution, while many other countries are working on harm reduction measures].

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, p. 95. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 26
. . . but more than anything they rely on stories told by “survivors,” whose testimony they take to be the authentic voice of prostitution, not the testimony of prostitutes themselves (Skarhed Report 2010, 129–30; Raymond 2013, xliii, 183).

De som tagit sig ur prostitutionen beskriver att kriminali-seringen av köparnas gärningar har givit dem styrka. De har därmed kunnat sluta att skuldbelägga sig själva och i stället kunnat känna att det är köparna som gör fel och har ansvaret för de själsliga sår och svåra minnen som de tvingas leva med resten av livet. Personer som klarat att ta sig ur prostitution är därför genomgående positiva till förbudet. Särskilt framhåller de att det är köparna som lockar ungdomar in i prostitution och att det inte finns någon frivillig prostitution utan att det alltid handlar om att köparen har makten och att den som säljer sin kropp blir utnyttjad, men att detta är något som man inte vill se eller förstå så länge man utnyttjas [Those who have left prostitution say that the criminalization of the buyer’s actions has made them stronger. They were able to stop blaming themselves and to feel instead that it is the buyers who are in the wrong and who are responsible for the emotional scars and painful memories they must deal with for the rest of their lives. This is why people who managed to escape prostitution are consistently positive to the ban. In particular, they point out that the buyers are the ones who entice young people into prostitution, and that there is no voluntary prostitution, the buyer always has the power and the people selling their bodies are always being exploited; however, no one wants to see it that way as long as they are still being exploited].

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, pp. 129-30. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 29
Maud Olivier, a leading sponsor of the French sex purchase ban, declared that “prostitution in [Swedish] hotels and restaurants has disappeared” (Olivier 2013, translation mine).

[Maude Olivier] . . . tandis que la prostitution dans les hôtels et les restaurants aurait disparu.

Source: Assemblée National, Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, Mardi 19 novembre 2013, Séance de 9 heures 30, Compte rendu n° 11. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-csprostit/13-14/c1314011.asp

p. 29
Moreover, much has happened since 2008 to suggest further growth in Sweden. The Stockholm County Board in its 2014 survey noted that escort services ads had increased in eight years from 304 to 6,965 (Prostitutionen i Sverige 2015, 10).

Antalet eskortannonser som vänder sig till män som köper sexuella tjänster av kvinnor har ökat markant de senaste åtta åren, från 304 till 6 965 annonser.

Source: Prostitutionen i Sverige 2014: En omfattningskartläggning, Rapport 2015:10, Stockholm, p. 10. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/
2015/prostitution-kartlaggning-2014.pdf

p. 30
Kajsa Wahlberg, Sweden’s National Rapporteur for Trafficking, recently warned that her countrymen “do not understand this explosion of girls selling their bodies online” (Nya metoder bland människohandlarna 2015; my translation).

Det är många som inte förstår den här explosionen av flickor som säljer sina kroppar på nätet, säger Kajsa Wahlberg. Dessa unga flickor har ett behov av att bli sedda och få bekräftelse, samtidigt som det finns en stor efterfrågan på unga kroppar [There are many who do not understand this explosion of girls selling their bodies on the line, says Kajsa Wahlberg. These young girls have a need to be seen and get confirmation, while there is a great demand for young bodies].

Source: Nya metoder bland människohandlarna. https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/Jan/Nya-metoder-bland-manniskohandlarna/

p. 30
Other means of prostitution are growing, too, including a sharp uptick in massage parlors (Lägesrapport 17 2016, 14).

Under de senaste tio åren har antalet massagesalonger och andra verksamheter för kroppsvård i Sverige ökat kraftigt. De är mestadels koncentrerade till storstäderna men kan också förekomma i mindre städer. Det bör noteras att majoriteten av dessa verksamheter uppfyller alla krav under sina tillstånd och är inte involverade i kriminell verksamhet. Det finns dock information som visar att vissa kroppsvårdsverksamheter används som täckmantel för organiserad brottslighet med fokus på prostitutionsverksamhet, och där majoriteten av offren ursprungligen kommer från andra länder än Sverige [Over the past ten years the number of massage parlors and other businesses for body care in Sweden increased sharply. They are mostly concentrated in big cities but can also occur in smaller cities. It should be noted that the majority of these activities fulfill all the requirements for their condition and are not involved in criminal activity. However, there is information that shows that some personal care services are used as a cover for organized crime, with a focus on prostitution, and where the majority of the victims were originally from other countries than Sweden].

Source: Lägesrapport 17. 2016: Människohandel för sexuella och andra ändamål, p. 14. https://polisen.se/siteassets/dokument/manniskohandel/
manniskohandel_lagesrapport_17webb.pdf

p. 30
A recent study by Linköping University should give pause. It found that:

contact at a restaurant, bar, club, or dance hall was the method most frequently mentioned [by sex buyers] regardless of whether the purchase of sex was relatively recent or not. Internet and cell phones gradually increased as the preferred contact form for recent purchases of sex . . . Among those who bought sex less than 12 months ago, the new technology (the Internet or mobile phone) was as common as making contact at a restaurant, pub, etc. (Priebe and Svedin 2011, 39; emphasis added; my translation)

Tabell 1.16 visar att kontakt på restaurang, pub, klubb eller dansstället är det kontaktsättet som oftast nämns (43,3 %), oavsett om senaste sexköpet har skett relativt nyligen eller längre tillbaka. Internet och mobiltelefoner har successivt ökat som kontaktform vid senaste sexköpet (3,6 % om senaste sexköpet var för mer än 12 år sedan, 33,0 % om det var mer än 12 månader, men mindre än 12 år sedan och 34,4 % om det var mindre än 12 månader sedan). Bland dem som köpt sex senast för mindre än 12 månader sedan var den nya tekniken (Internet eller mobiltelefon) lika vanlig som kontaktform som att ta kontakt på restaurang, pub etc. På motsvarande sätt har andelen då kontakten togs på gatan minskat från 27,1 procent om senaste sexköp skett för mer än 12 år sedan till 3,4 procent om senaste sexköp skett för mindre än 12 månader sedan [Table 1.16 shows that the contact at the restaurant, bar, club or dance hall is the contact method most frequently mentioned (43.3%), regardless of whether the purchase of sex has been relatively recent or not. Internet and cell phones has gradually increased as the contact form at the recent purchase of sex (3.6% on last purchase of sex was for more than 12 years ago, 33.0% if it was more than 12 months but less than 12 years ago and 34.4% if it was less than 12 months ago). Among those who bought sex less than 12 months ago, the new technology (the Internet or mobile phone) as common as the contact form as to make contact at a restaurant, pub, etc. Similarly, the proportion when contact was on the street has fallen from 27.1 percent of recent sex purchase occurred more than 12 years ago to 3.4 per cent on last purchase of sex occurred for less than 12 months ago].

Source: Gisela Priebe and Carl Göran Svedin. 2011. Sälja och köpa sex i Sverige 2011: Förekomst, hälsa och attityder- Delrapport 1 ur Prostitution i Sverige—Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen. Malmö: Linköping University Electronic Press, p. 39. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf

p. 30
The Linköping University population survey just mentioned found that “few amongst those who bought sex and none of those who sold sex reported that the Sex Purchase Act had affected their behavior. . . . Few mentioned spontaneously that the sex purchase law has affected their behavior. . . . [L]ess than a tenth of those who bought sex stated in response to a direct question that the law has affected their behavior” (Priebe and Svedin 2011, 6, 46, 47. My translation.).

Få bland dem som köpt sex och ingen av dem som sålt sex uppgav att sexköpslagen hade påverkat deras beteende [Few among those who bought sex and none of those who sold sex stated that the sex law had affected their behavior]. . . . De som uppgav att de hade påverkats av sexköpslagen fick svara på en följdfråga om hur de hade påverkats. Flera svar kunde markeras. Åtta personer (40,0 %) uppgav att de på grund av lagen hade börjat köpa sex utomlands och sju personer (35 %) uppgav att de hade slutat köpa sex. Vidare uppgav fem personer (25.0 %) att de hade minskat på köp av sex och fyra (20,0 %) att de hade börjat köpa sex utan fysisk beröring. Fyra personer (20.0 %) markerade annat, ej närmare specificerat. Av de fem personer som senast köpte sex före sexköpslagens ikraftträdande och som hade påverkats av lagen, uppgav fyra att de hade slutat köpa sex på grund av lagen och en uppgav annan, ej specificerad påverkan [Those who stated that they had been affected by the sex act had to answer a supplementary question about how they had been affected. Multiple responses could be highlighted. Eight people (40.0%) reported that they had started buying sex abroad and seven people (35%) said they had stopped buying sex. Furthermore, five people (25.0%) stated that they had reduced the purchase of sex and four (20.0%) that they had started buying sex without physical touch. Four people (20.0%) reported “other,” without further detail. Of the five people who last bought sex before the sex purchase act and had been affected by the law, four stated that they had stopped buying sex because of the law and other unspecified reasons]. . . . . Ändå var det mindre än en tiondel bland dem som köpt sex som på en direkt fråga uppgav att lagen har påverkat deras beteende. Det var också få som spontant nämnde lagen i den öppna frågan om skäl till att sluta köpa sex. Det kan delvis bero på att många har köpt sex ett fåtal gånger, innan sexköpslagens tillkomst eller i samband med tillfälliga omständigheter och att de oavsett lagstiftningen ändå inte hade köpt sex fler gånger. Det är dock anmärkningsvärt att ingen har uppgett att man på grund av lagen har börjat köpa sex i mer osynliga former. I 2008 års studie uppgav 11 av 35 personer (31,4 %) som någon gång köpt sex att sexköpslagen hade påverkat deras beteende, varav fem hade slutat och två hade minskat sexköpen [Yet less than a tenth of those who bought sex replied to a direct question that the law had affected their behavior. A few spontaneously mentioned the law in in response to open questions about quitting buying sex. This may be due in part to the fact that many had bought sex a few times before the sex purchase and had not yet bought sex since. However, it is remarkable that no one claimed that, because of the law, they have begun to buy sex in more invisible forms. In the 2008 year study, 11 of 35 people (31.4%) who had ever bought sex reported that the sex purchase ban had affected their behavior, five of which had stopped and two had reduced buying].

Source: Gisela Priebe and Carl Göran Svedin. 2011. Sälja och köpa sex i Sverige 2011: Förekomst, hälsa och attityder- Delrapport 1 ur Prostitution i Sverige—Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen. Malmö: Linköping University Electronic Press, pp. 6, 46, 47. http://liu.diva-portalorg/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf

p. 31
In 2014, the Stockholm County Board, surveying a decade of fluctuating data about sex buyers, concluded that there have been no major changes and that the number of individuals who buy sex “seems fairly stable” (Prostitutionen i Sverige 2015, 26; my translation).

Med ovanstående fluktuationer är det svårt att dra några andra slutsatser än att det inte skett några större förändringar i Sverige och att antalet individer som köper sex förefaller tämligen stabilt [With the above fluctuations it is difficult to draw any conclusions other than that there have been no major changes in Sweden and that the number of individuals who buy sex seems fairly stable].

Source: Prostitutionen i Sverige 2014: En omfattningskartläggning, Rapport 2015:10, Stockholm, p. 26. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/
2015/prostitution-kartlaggning-2014.pdf

p. 31
The sex purchase ban has to be enforced. Prostitutes typically don’t rat out their clients. Thus, the only sure way police can make a case of a sex purchase ban violation is to catch prostitute and client in the act, sometimes filming or photographing the couple for evidence (Sexköpare ska tas med byxorna nere, 2014; Skarhed Report 2010, 40, 191, 192; Claude 2011, 14).

För att öka chansen att få en sexköpare fälld är det viktigt för polisen att gripa vederbörande på bar gärning [To increase the chance of getting a sex buyer caught, it is important for the police to arrest the person in the act].

Source: Sexköpare ska tas med byxorna nere. 2014. Dagens Nyheter, October 27, http://www.dn.se/nyheter/sverige/sexkopare-ska-tas-med-byxorna-nere/

Polisen beskriver att normalfallet är att en misstänkt sexköpare blir tagen på bar gärning. Det går ofta till så att en misstänkt sexköpare cirklar runt i bil i det aktuella området varefter han ”plockar upp” en för polisen känd prostituerad. Polisen följer då efter bilen och ingriper några minuter efter det att bilen stannat och motorn stängts av. Ofta har den sexuella tjänsten påbörjats eller så har parterna förberett sig på så sätt att de klätt av sig eller fällt ner sätena på bilen. Bekräftas misstanken om sexköp genom detta ingripande hålls förhör med de inblandade på plats [The police describe that the normal case is that a suspected buyer is caught in the act. Suspected buyers circle in their cars. When one “picks up” a known prostitute, the police will follow the car and intervene a few minutes after the car has stopped and the engine has been shut off. Often, the sexual service has begun or the parties have prepared themselves in such a way that they are climbing or lowering the seats on the car. If the suspicion of sex is confirmed by this intervention, questioning is held on the spot]. . . . Orsaken till att polisen väntar med att ingripa är att man vill vara säker på att det rör sig om en brottslig gärning och att försökspunkten för brottet är nådd. I vissa fall har man dokumenterat gärningen genom att filma eller ta fotografier, men polisen anser att det är mindre lämpligt med hänsyn till de prostituerades integritet [The police wait to intervene so they can be sure that a criminal offence is taking place and that the test point for the crime is reached. In some cases, the deed has been documented by filming or taking photographs, but the police believe that it is less appropriate with regard to the privacy of the prostitutes]. . . . I de flesta fall när polisen ingriper mot misstänkta sexköpare erkänner den misstänkte redan på plats. Ofta medför detta att någon vidare utredning inte behövs utan ärendet slutförs och överlämnas till åklagare som utfärdar ett strafföreläggande. I de fall då åtal väcks och gärningen leder till en prövning i domstol är det normalt polisens iakttagelser av gärningsförloppet och den misstänkte köparens egen berättelse som utgör den huvudsakliga bevisningen i målet [In most cases, when the police intervene, the suspect is caught in place. This means that no further investigation is needed; the matter is completed and handed over to the prosecutors who issue a penalty order. In cases where prosecution is brought, leading to a judicial review, it is normally the police observations of the suspect’s deed and the suspect’s own admission that constitutes the main evidence in the case].

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, pp. 191, 192. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 31
Police are also expected to “intervene” before a “crime” can take place. These interventions take many forms, from harassing men in cars or on sidewalks in neighbor-hoods frequented by streetwalkers to making uninvited and unexpected visits at a woman’s hotel or private residence to ask for her identification and occupation, or just to let her know police suspect her and will be on the lookout for clients. Police (and the social workers who frequently accompany them) may try to cajole a woman out of prostitution (Wahlberg 2009; Levy 2014, 197; Åkerman and Svedin 2012, 30; Yttergren 2012, 6).

Polisen hade sett en annons på Internet där en kvinna G sålde sex och de besökte henne i den lägenhet som hon hade när hon var i Sverige. Handläggare från prostitutionsgruppen sampatrullerade med polisen. Handläggaren samtalade med kvinnan. Hon berättade att hon prostituerat sig sedan hon var 16 år. Hon reste runt i Europa och hade hyrt en lägenhet under en vecka i Sverige. När handläggaren träffade henne hade hon tjänat 80 000 kronor. Hon avböjde all kontakt med prostitutionsgruppen (ett kontaktförsök) [Police had seen an advertisement on the Internet that a woman G sold sex and they visited her in the apartment. Case workers from the Prostitution Unit accompanied the police. The officers talked to the woman. She told them she had been a prostitute since she was 16. She travelled around Europe and had rented an apartment for a week in Sweden. When the officers met her, she had taken in 80,000 kronor. She declined all contact with the Prostitution Unit  . . . . ].

Source: Åkerman, Ingrid and Carl Göran Svedin. 2012. Ett års kontakter med prostitution-senheterna (FAST); En beskrivning av insatser till personer med prostitutionser-farenhet (Försäljare av Sexuella Tjänster, FAST)—Delrapport 3 ur Prostitution i Sverige—Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen, Malmo: Linköping University Electronic Press, pp. 3, 30. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:506246/FULLTEXT01.pdf

p. 31
Swedish policies may exhibit a superficial feminist gloss, but they have deeper roots in long-standing moral revulsion, reflected in other parts of Swedish law. For example, foreign women who do sex work in Sweden can be apprehended and deported even though prostitution is nominally legal. This is because foreigners must support themselves in an “honest” way and prostitution isn’t (Skarhed Report 2010, 88). Similarly, prostitutes in Sweden cannot be forced to testify against their clients because people cannot be made to testify to their own “dishonorable” (though legal) conduct (ibid., 221).

I utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser som bl.a. rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige. Utgångspunkten är att utlänningar ska ha uppehållstillstånd eller visering för att få vistas i Sverige och en utlänning som inte har uppehållstillstånd får avvisas. Skäl för avvisning är bl.a. att det kan antas att personen kommer att begå brott eller att hon eller han under vistelsen inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt. Att yrkesmässigt bedriva prostitution anses som en sådan verksamhet som inryms i begreppet att inte försörja sig på ett ärligt sätt [The Aliens Act (2005:716) contains provisions, inter alia, relating to the right of aliens to enter, reside and work in Sweden. The premise is that aliens must have a residence permit or visa to stay in Sweden and a foreigner who does not have a residence permit may be refused. Reasons for rejection include: it can be assumed that the person will commit a crime or that he or she during the stay will not earn a living in an honest way. Prostitution is considered an activity that qualifies as not to make a living in an honest way]. . . . Enligt 36 kap. 6 § rättegångsbalken har ett vittne möjlighet att vägra yttra sig om omständigheter som skulle röja att hon eller han har förövat en brottslig eller vanärande handling. Justitieombuds-mannen har, i ett numera i och för sig gammalt ärende, uttalat att prostitution bör ses som en sådan vanärande handling [According to Chapter 36. § 6 of the Code, a witness may refuse comment on circumstances that would disclose that he or she has committed a criminal or dishonorable act. The Ombudsman has, in a settled case, stated that prostitution should be seen as such a dishonorable act].

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, pp. 88, 221. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 32
Swedish prostitutes complain that under government policy they feel more stigmatized than ever. The government’s reply by way of its 2010 Skarhed Report: “That’s all to the good; we don’t want you in prostitution” (2010, 129–30; my paraphrase).

Det är tydligt, och framstår som logiskt, att de som tagit sig ur prostitutionen är positiva till kriminaliseringen medan de som alltjämt utnyttjas i prostitutionen är kritiska mot förbudet [It is clear, and appears to be logical, that those who have escaped from prostitution are positive to the criminalization, while those who are still being exploited in prostitution are against the ban]. . . . De personer som utnyttjas i prostitutionen uppger att kriminaliseringen förstärkt det sociala stigma det innebär att sälja sex [People who are currently being exploited in prostitution state that the criminalization has intensified the social stigma of selling sex]. . . . När det gäller de personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste ovan nämnda negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitutionen [With regard to those people who are still used in prostitution, the above-mentioned negative effects of the ban they describe are to be regarded as positive from the perspective that the purpose of the law is to combat prostitution].

Source: Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, Stockholm 2010: SOU 2010:49, pp. 129, 130. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/

p. 32
More than half of the Swedish public supports criminalizing the seller of sex. Sixty-six percent of Swedish women want prostitutes arrested (Prieibe and Sveden 2011, 33).

En knapp majoritet bland deltagarna i vår studie (51,5 %) ville förbjuda försäljning av sex i lag. Även här var det fler kvinnor (65,4 %) än män (37,1 %) som ville ha ett förbud. I Tio år med lagen var andelen bland kvinnor som ville förbjuda försäljning av sex ungefär lika stor, medan andelen män var större (kvinnor 66,0 %, män 49,4 %, totalt 58,7 %) (Kuosmanen, 2010). Som vi har sett ville också drygt hälften av de svenska deltagarna i Jakobsson och Kotsadams studie (2011) förbjuda försäljning av sex. Sammantaget är bilden att en relativt stor del av befolkningen i flera studier som genomfördes på senare år menar att även försäljning av sex borde förbjudas. År 1996 svarade 30 procent bland deltagarna (kvinnor 42 %, män 19 %) i Sex i Sverige ”Ja” på frågan ”En kvinna tar betalt för sexuell samvaro. Bör kvinnans handling betraktas som kriminell?” (Månsson, 1998). Det tyder på att sexköpslagen har lett till ett ökat stöd i befolkningen inte bara när det gäller förbud av sexköp utan även av försäljning av sex [A slight majority of participants in our study (51.5%) wanted to ban the sale of sex in law. Even here there were more women (65.4 %) than men (37.1%) for a ban. In the ten years since the [Sex Purchase ban], the proportion of women who want to ban the sale of sex has remained roughly equal, while the proportion of men has grown (women 66.0 %, men 49.4%, totaling 58.7 %) (Kuosmanen, 2010). As we have seen, more than half of the Swedish participants in the Jakobsson and Kotsadams study (2011) wanted to prohibit the sale of sex. Overall, the picture that emerges from several studies conducted in recent years is that a relatively large proportion of the population believe that even the sale of sex should be banned. [By contrast], in 1996, [only] 30 percent of participants (42% of women, 19% of men) answered “Yes” to the question “Should women who charge for intercourse be considered criminals?” (Mansson, 1998). This suggests that the sex purchase law has led to increased support among the population not only in terms of prohibition of buying sex, but also of selling sex].

Source: Gisela Priebe and Carl Göran Svedin. 2011. Sälja och köpa sex i Sverige 2011: Förekomst, hälsa och attityder- Delrapport 1 ur Prostitution i Sverige—Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen. Malmö: Linköping University Electronic Press, p. 33. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf

p. 32
And informing the whole Swedish edifice is the idea of good sex—the mutual desire standard. SiS, Sweden’s compulsory care institution, to which young people leading “self-destructive” lives can be sent (and selling sex counts as such self-destructive behavior), proposes to extend the concept of “prostitution” to include among other things young women’s freely having sex in order to be “accepted and confirmed” (Brå Report, 2010, 26).

Statens institutionsstyrelse (SiS) fick den 16 oktober 2008 i uppdrag av regeringen att arbeta fram särskilda program med inriktning på bemötande av ungdomar och klienter som behandlas på SiS:s institutioner som har befunnit sig i, är eller riskerar att hamna i prostitution. Uppdraget handlar bland annat om att identi fiera personerna och därefter stärka insatserna för dessa individer. SiS fick även i uppdrag att i samråd med socialtjänsten utveckla ett arbetssätt som minskar risken för återfall i prostitution efter att individerna lämnat SiS:s institutioner [The National Board of Institutional Care (SiS) was charged by the government in October 2008  to work out specific programs focusing on the treatment of young people in the SiS institutions that have been in, or are at risk of falling into, prostitution. The mission is to identify the at-risk individuals and then strengthen efforts to help them. SiS was also instructed to develop, in consultation with social services, a method to reduce the risk of relapse into prostitution after individuals left SiS institutions]. . . . År 2009 har främst gått till att avgränsa målgruppen och planera och förbereda aktiviteterna i projektet. SiS har valt att arbeta utifrån en vid definition av begreppet prostitution. De betraktar det således som prostitution när någon använder sin sexualitet som ett medel för att få något som primärt inte handlar om sexuell tillfredställelse. Det kan handla om att få droger, saker, pengar, boende, att bli accepterad och bekräftad. Projektledaren upplever det som mer givande att arbeta utifrån denna definition då fler individer som befinner sig på institutionerna kan relatera till den beskrivningen. Genom att synliggöra att en intagen till exempel erbjuder sex i utbyte mot husrum får personalen större möjligheter att arbeta med problematiken [The year 2009 has mainly been spent in defining the target audience and planning project activities. SiS has chosen to work with a broad definition of prostitution. They regard it as prostitution when someone uses her sexuality as a means to get something that is primarily not about sexual gratification. It can be about getting drugs, things, money, housing, or about being accepted and confirmed. The project managers find it more rewarding to use this definition since more individuals in the [SiS] institutions can relate to it, thus giving the staff more opportunities to work with the problem.]

Source: Prostitution och människohandel för sexuella ändamål: En första uppföljning av regeringens handlingsplan, Brottsförebyggande rådet (Brå) Rapport 2010:5, p. 15. https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2010-08-17-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal.html

p. 33, note 2
“We can’t dream of an egalitarian society if men have the right sexually to use a woman who does not want them . . . no one has yet dared to defend the idea that prostitutes make love by desire” (emphasis added; my translation). Here Rossignol runs together two ideas that should be kept apart.

Inutile de rêver d’une société égalitaire si les hommes ont le droit de se servir sexuellement d’une femme qui n’a pas envie d’eux – personne n’a encore osé défendre l’idée que les prostituées font l’amour par désir.

Source: Mme Laurence Rossignol, Sénat, Séance du 10 mars 2016 (compte rendu intégral des débats), LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL, Adoption en nouvelle lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié. http://www.senat.fr/seances/s201603/s20160310/s20160310002.html#Niv1_SOM4